Senin, 02 November 2015

Makalah Pendek Di Dalam Al Qur-an Adil Bermakna JujurMAKNA ADIL
DI DALAM AL QUR-AN
ADALAH JUJUR

Oleh : Dr. H.M. Nasim Fauzi
Lanjutan makalah :
Menyatukan Tafsir Al Qur-an Dengan Cara
Bertanya Kepada Alloh Swt  (MTA)
Pendahuluan
 Kata adil sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata aslinya berasal dari bahasa Arob tetapi sudah kita anggap sebagai bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
     Dalam bahasa Indonesia adil berarti tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak sewenang-wenang dan tidak memihak (W.J.S. Poerwodarminto,  Kamus Besar Bahasa Indonesia).
Adil di dalam bahasa Arob dan       
Al Qur-an
Pengertian adil di dalam bahasa Arob dan Al Qur-an adalah adl dan qisth  Kata-kata lainnya adalah haq, ahkam, qowam, amtsal, iqtashoda, shiddiq. (Ensiklopedi Al-Qur’an, Prof. M. Dawam Rahardjo)
Biasanya kata ‘adl (عَدَل) dan qisth (قِسْط) dianggap sebagai padanan (sinonim). Tetapi di beberapa ayat di dalam Al Qur-an, kedua kata itu ada secara bersama-sama. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa keduanya mempunyai makna yang berbeda.
Sebagaimana telah dibahas dalam makalah MTA, kita akan menanyakan makna kedua kata itu kepada Alloh Swt.
Menanyakan Makna Qisth Kepada Alloh Swt.
MTA 1. Kata yang kita tanyakan maknanya kepada Alloh Swt adalah kata qisth.
MTA 2. Makna kata qisth itu kita cari di dalam Kamus dan Ensiklopedi Al Qur-an sebagai berikut:
No.
Nama kamus/ Ensiklopedia
Arti qisth (قِسْط)
01..

Kamus Al-Qur’an, Drs. M. Zainul Arifin
Tengah-tengah, tidak lalai
02
Qamus Al-Quran, Abdul Qadir Hasan
Tengah-tengah, seimbang
04
Ensiklopedia Al-Qur’an, Golib Matola
Bagian, seimbang

Sesuai dengan makalah MTA, bahwa setiap kata di dalam Al Qur-an hanya mempunyai satu makna maka kita misalkan memilih makna qisth adalah seimbang.
MTA 3. Ayat-ayat Al Qur-an yang mengandung kata qisth (قِسْط) di dalam Al Qur-an jumlahnya ada 22 yaitu. QS. Al-Baqoroh [2]:282, QS. Ali Imron [3]:18, 21, QS. An-Nisa’ [4]:3, 127, 135, QS. Al-Maidah [5]:8, 42, QS. Al-An’am [6]:152, QS. Al-A’rof [7]:29, QS. Yunus [10]:4, 47, 54, QS. Hud [11]:85, QS. Al-Anbiya’[21]:47, QS. Al-Ahzab [33]:5, QS. Al-Hujurot [49]:9, QS. Ar-Rohman [55]:9, QS.Al-Hadid [57]:25, QS. Al-Mumtahanah [60]:8, QS. Al-Jin [72]:14,15..
Uraian ayat-ayatnya secara lengkap dapat dilihat di nasimfauzi@blogspot.com makalah Tafsir kata adil di dalam Al Qur-an adalah jujur.
MTA 4. Kita masukkan makna kata qisth adalah seimbang  di dalam kurung di belakang kata qisth tadi.
MTA 5. Kemudian dianalisa apakah kata qisth bermakna seimbang itu sesuai dengan keseluruhan makna ayat.
MTA 6. Ternyata semua kata qisth berarti seimbang  sesuai dengan keseluruhan makna ayat masing-masing.
---------------------------------------------------------------------------
Maka kata qisth di dalam Al Qur-an bermakna seimbang.
---------------------------------------------------------------------------
Menanyakan Makna ‘Adl  Kepada Alloh Swt.
MTA 1. Kata yang kita tanyakan maknanya kepada Alloh Swt adalah kata adl.
MTA 2. Makna kata adl itu kita cari di dalam Kamus dan Ensiklopedi Al Qur-an sebagai berikut:
No.
Nama kamus / Ensiklopedia
Arti ‘adl (عَدَل)
01.

Kamus Al-Qur’an, Drs. M. Zainul Arifin
Seimbang, tidak lebih atau kurang
02
Qamus Al-Quran, Abdul Qadir Hasan
Adil, sebanding.
03
Ensiklopedia Al-Qur’an, Muhammadiyah Amin
Lurus (jujur), benar
Sesuai dengan MTA, bahwa setiap kata di dalam Al Qur-an hanya mempunyai satu makna, maka kita misalkan memilih makna adl adalah lurus (jujur).
MTA 3. Ayat-ayat Al Qur-an yang mengandung kata adl  adalah sebagai berikut :
Kata ‘adl (عَدْل) dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 28 kali di dalam Al-Quran. Kata ‘adl sendiri disebutkan 13 kali, yakni pada QS. Al-Baqoroh (2):48, 123,dan 282, QS. An-Nisa’ (4):58, QS. Al-Ma’idah (5):95 dan 106, QS. Al-An‘am (6):70, QS. An-Nahl (16):76 dan 90, QS. Al-Hujurot (49):9, serta QS. Ath-Tholaq (65):2.
MTA 4. Kita masukkan makna kata adl adalah jujur (lurus) di dalam kurung di belakang kata adl tadi.
MTA 5. Kemudian dianalisa apakah makna kata adl adalah jujur (lurus) itu sesuai dengan keseluruhan makna ayat.
Analisa ayat-ayat yang mengandung kata ‘Ádl.
1.      QS Al-Baqoroh (2):48. Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat,yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa'at dan ‘adl (kata benda bermakna te-busan) dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.
2.      QS Al-Baqoroh (2):123. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu ’adl (kata benda bermakna tebusan) daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafa'at kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong.
3.      QS Al-Baqoroh (2):248. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adl (kata sifat bermakna jujur) dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Alloh mengajarkannya.
4.      QS. An-Nisa [4]:3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (qisth bermakna seimbang) terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawini-nya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adl (kata sifat  bermakna jujur). Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
5.      QS. An-Nisa [4]:58. Sesungguhnya Alloh menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adl (kata sifat bermakna jujur).
6.      QS. An-Nisa [4]:129. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adl (kata sifat bermakna jujur) di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.
7.      QS. Al-Maidah [5]:8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegak-kan (kebenaran) karena Alloh, menjadi saksi dengan adil (qisth bermakna seimbang). Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adl (kata sifat bermakna jujur), Berlaku adl-lah (kata sifat bermakna jujur), Karena adl (kata sifat bermakna jujur) itu lebih dekat kepada takwa.
8.      QS. Al-Maidah [5]:95. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihrom. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuh-nya, menurut putusan dua orang yang adl (kata sifat  bermakna jujur), di antara kamu sebagai hadyad yang dibawa sampai ke Ka'bah
9.      QS. Al-Maidah [5]:106. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adl (kata sifat bermakna jujur) di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. 
10. QS. Al-An’am [6]:115. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al Qur-an) sebagai kalimat yang benar dan adl (kata sifat bermakna jujur). Tidak ada yang dapat meng-  ubah-ubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
11. QS. Al-An’am [6]:152. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adl (kata sifat bermakna jujur). kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berkata adl (kata sifat bermakna jujur), kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Alloh. Yang demikian itu diperintahkan Alloh kepada-mu agar kamu ingat
12. QS. An-Nahl [16]:76. Dan Alloh membuat (pula) perum-pamaan:dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan dia menjadi beban atas penang gungnya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun.. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat adl (kata sifat bermakna jujur), dan dia berada pula di atas jalan yang lurus?
13. QS. An-Nahl [16]:90. Sesungguhnya Alloh menyuruh (kamu) berlaku adl (kata sifat bermakna jujur) dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Alloh melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.
14.QS  Asy-Syuro [42]:15. Katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Alloh dan aku diperintahkan supaya berlaku adl (kata sifat bermakna jujur) di antara kamu. Alloh-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu.
MTA 6. Ternyata kata adl sebagai kata sifat (adjective) bermakna jujur betul-betul sesuai pada 12 ayat yang kita teliti itu.
---------------------------------------------------------------------------
Maka kata adl di dalam Al Qur-an bermakna jujur.
----------------------------------------------------------------------------
Kata adl di dalam Al Qur-an tidak sama maknanya dengan kata adil dalam Bahasa Indonesia.
Sedang adil dalam Bahasa Indonesia istilah Bahasa Arob Al Qur-annya adalah qisth.
Kasus Nabi Ibrohim As.
Sampai usia tua Saroh tidak bisa memberi anak pada Nabi Ibrohim As. Maka dia menyarankan beliau untuk mengawini Hajar, budaknya dari pemberian Fir’aun. Hajar ternyata bisa hamil dan melahirkan Ismail. Saking gembiranya Nabi Ibrohim As lebih sering tinggal dengan Hajar. Ini menimbulkan kecemburuan Saroh sehingga beliau menyarankan agar Ibrohim As membawa Hajar beserta Ismail pergi jauh. Beliau membawa keduanya ke Mekah di Jaziroh Arob. Mereka ditinggalkan di sana selama kira-kira 15 tahun. Selama itu Ibrohim As tinggal bersama isteri pertamanya Saroh di Kana’an, Palestina.
Tentu saja perlakuan Nabi Ibrohim As. terhadap kedua isterinya adalah tidak adil dalam makna qisth (قِسْط  sama, seimbang), tetapi tetap adil dalam makna ‘adl (عَدْل jujur).


 
Jember 25 Oktober 2015

Dr. H.M. Nasim Fauzi
Jalan Gajah Mada 118
Tlp. (0331) 481127
Jember


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar